برگزاری همایش های انجمن صنفی

نمایشگاه روز بتن مهرماه 1396

  • حضور مهندس معماریان ریاست محترم مرکز ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران در غرفه انجمن

  • حضور دکتر تدین رئیس نهمین کنفرانس بتن ایران و رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران در غرفه انجمن