برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ 1398/04/16 در محل قانونی انجمن برگزار شد، بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل ذکر تصمیم گیری شد
۱- گزارش هیات مدیره، بازرس و خزانه دار مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 ارائه شد و به تصویب اعضاء رسید.
2- آقایان غلامرضا بیات و علی عسگری به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.