سومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

سومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/06/10 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و  با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

    

دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)
برای مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدکننده سیمان در روزهای چهار شنبه مورخ 98/05/23 و پنج شنبه مورخ 98/05/24 در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی برگزار شد.

دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

دومین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز یکشنبه مورخ 98/05/27 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و جناب آقای مهندس رحمتی و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

ولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسرها

اولین دوره آموزشی رانندگان تراک میکسر روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 با حضور تعدادی از رانندگان تراک میکسرهای واحدهای تولیدی بتن آماده استان تهران با تدریس جناب آقای مهندس رحمتی و جناب سرهنگ موسوی پناه نماینده پلیس راهور و با حضور نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

              

برگزاری دوره آموزشی بتن آماده – ویژگی ها (استاندارد ملی شماره 6044)

اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه موررخ 30 و 31 تیر ماه در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس آقای مهندس رحمتی و حضور مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی برگزار شد.