اهم فعالیت‌های صورت گرفته انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در سال 1402