بتن آماده

بتن آماده

 

بتن آماده – ویژگی ها  دریافت فایل ضمیمه

تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن دریافت فایل ضمیمه

بتن_تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

بتن – تعیین وزن مخصوص، بازدهی و مقدار هوای بتن (روش وزنی) – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

بتن – ساخت و عمل آوری آزمونه ها بتن در آزمایشگاه – آیین نامه دریافت فایل ضمیمه

بتن – ساخت و عمل آوری آزمونه ها در کارگاه – آیین نامه دریافت فایل ضمیمه

بتن – ساخت و عمل آوری آزمونه ها بتن در آزمایشگاه – آیین نامه دریافت فایل ضمیمه

بتن – تهیه و آزمون نمونه های مغزه گیری شده و تیره های اره شده ی بتنی – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

بتن سخت شده – قسمت ۱ شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها دریافت فایل ضمیمه

بتن سخت شده – قسمت ۲ ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های دریافت فایل ضمیمه

بتن سخت شده – قسمت ۳ تعیین مقاومت فشاری آزمونه ها – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه