برگزاری اولين جلسه از جلسات دوره ای اعضای هیات مدیره با تولیدکنندگان بتن آماده
جلسه مذکور با حضور اعضای هیات مدیره و تمامی تولیدکنندگان بتن آماده حومه جنوب غرب استان تهران در تاریخ 1402/10/18 به میزبانی شرکت بتن آزادگان جنوب جهت تشریک مساعی و بررسی موارد مختلف صنفي برگزار شد.
در این جلسه تولیدکنندگان بتن آماده راجع به مسائل و مشکلات این منطقه صحبت و پیشنهاداتی راجع به بهبود بعضي امور صنفي ارائه دادند و مقرر گردید مشکلات جنوب غرب تهران در مورد پلیس راهور و مسائل ترافیکی، سوخت، ماليات و… از طریق انجمن پیگیری شود.
در خاتمه از مدیریت محترم شرکت بتن آزادگان جنوب آقای عباس حاجی زاده بابت میزبانی این جلسه تقدیر و تشکر به عمل می آید.