برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی

مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 1398/08/12 در محل قانونی کانون سراسری برگزار شد، بدنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل ذکر تصمیم گیری شد
۱- گزارش هیات مدیره، بازرس و خزانه دار مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 ارائه شد و به تصویب اعضاء رسید.
2- آقایان حسن هاشم زاده و حسن بخشی به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند