جلسه تولیدکنندگان بتن آماده در استان تهران با موضوع آنالیز قیمت بتن آماده

جلسه ای با حضور تعداد کثیری از تولیدکنندگان بتن آماده در استان تهران روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 با موضوع آنالیز قیمت بتن آماده و راهکارهای جهت تثبیت آن در محل انجمن بتن برگزار شد.
مقرر شد در اين راستا صورتجلسه اي تنظيم و به امضاء كليه توليد كنندگان بتن آماده شهر تهران برسد.