جلسه مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و مرکز تحقیقات بتن (متب aci)

جلسه مشترک انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و مرکز تحقیقات بتن (متب aci) در روز دوشنبه مورخ 98/08/20 با موضوع “بتن آماده” در محل انجمن برگزار شد.