جلسه مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل استاندارد استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در روز یکشنبه مورخ 98/08/19 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آموزش پرسنل شاغل در واحد های تولیدی بتن آماده که توسط انجمن برگزار می شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.