جلسه هم اندیشی و تعاملی فی ما بین اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران، انجمن صنفی تخصصی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان البرز و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی شهرستان قدس در مورد مسائل صنفی مورخ 1402/10/26 در محل انجمن صنفی بتن آماده ایران برگزار گردید.