جلسه هم اندیشی و تعاملی نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران با پلیس محترم راهور تهران بزرگ در تاریخ 1402/12/14 با موضوع درخواست فعالیت کارخانجات بتن آماده تا روزهای پایانی سال و همچنین جمع بندی اقدامات انجام شده در سال جاری و برنامه ریزی برای سال آتی در محل پلیس راهور برگزار شد.