جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران

جلسه کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران جهت تهیه پیشنویس استاندارد ASTM – C1074 تخمین مقاومت بتن به روش بلوغ در تاریخ 98/08/22 در محل انجمن برگزار شد.