دومین دوره مسابقات فوتسال جام انجمن بتن، بزرگداشت دکتر احمد حامی