سنگدانه

سنگدانه های بتن – ویژگی ها دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه – موراد ریزتر از الک ۷۵ میکرو متر (شماره ۲۰۰) در سنگدانه های معدنی با شستشو – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – تعییین درصد شکستگی سنگدانه های درشت – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – دانه های پهن، دانه های دراز، دانه های هم پهن و هم دراز در سنگدانه درشت – روش آزمون دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – روش های کاهش نمونه آزمایشگاهی – آیین کار دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون – آیین کار دریافت فایل ضمیمه

سنگدانه ها – نمونه برداری از سنگدانه ها – آیین کار دریافت فایل ضمیمه