سومین دوره آموزشی مربوط به رانندگان تراک میکسر به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جهت ارتقای سطح علمی عوامل موثر بر کیفیت بتن آماده با هماهنگی و همکاری انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران، اداره کل استاندارد استان تهران و مرکز آموزشی تحقیقات بتن (متب) روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 در محل اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد.
در این دوره آموزشی تخصصی تعداد 54 راننده شرکت نمودند؛ در راستاي تكميل اين آموزش براي كليه رانندگان ناوگان حمل بتن آماده زمان جلسات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
لازم به ذكر است كه مستندات مربوط به آموزش عوامل موثر بر کیفیت را در زمان تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین در بازرسی های کارشناسی از واحدهای تولیدی مورد بررسی و ممیزی قرار می گیرد.