فیلم آموزشی روش چاپ حواله لاستیک ناوگان حمل و نقل شهری بعد از دریافت پیامک تخصیص سهمیه لاستیک

فیلم آموزشی صدور حواله لاستیک از سامانه utcms.ir
ابتدا باید پیامکی دال بر واجد صلاحیت شدن خودرو شما برای دریافت حواله لاستیک از سامانه UTCMS دریافت کنید. سپس برای دریافت حواله لاستیک خود به سامانه UTCMS.IR مراجعه کنید.