“نقص استاندارد ملی در خصوص ویژگی ها و روش های آزمون سیمان ندارم” مصاحبه ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها با مهندس علیرضا رحمتی رئیس کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران مهر 97 شماره 104

دریافت فایل ضمیمه

 

“مروری بر چالش های کیفی بتن آماده” مصاحبه ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها با مهندس علیرضا رحمتی رئیس کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران آبان 97 شماره 105

دریافت فایل ضمیمه

 

“نکاتی بر آزمایشات پر کاربرد بتن تازه و سخت شده” مصاحبه ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها با مهندس علیرضا رحمتی رئیس کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران بهمن و اسفند 97 شماره 108

دریافت فایل ضمیمه

 

“مقدمه ای بر ترک خوردگی بتن” مصاحبه ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها با مهندس علیرضا رحمتی رئیس کمیته فنی انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران بهمن و اسفند 97 شماره 108

دریافت فایل ضمیمه