نائب رییس هیات مدیره

مهندس مهرداد نظارت نائب ریس هیات مدیره