هشتمین جلسه کمیسیون رسیدگی به تخلفات ایمنی شرکت ها و موسسات حمل بار درون شهری، با حضور نماینده گان محترم معاونت ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار و کالا (آقایان واحدی و علیزاده)، نماینده گان محترم پلیس راهور (آقایان مومنی و شعبانپور)، نماینده محترم شرکت های خصوصی (آقای پورسیفی) و دبیر کمیسیون (آقای زادخوشنود) روز دوشنبه مورخ 1402/11/09برگزار، و به تخلفات ده شرکت حمل و نقل بتن آماده رسیدگی و تصمیم گیری شد.
قابل ذکر است عمده تخلفات شرکت های حمل و نقل به شرح ذیل می باشد.
1. تردد در محدوده مکانی غیر مجاز
2. سرعت غیرمجاز