عضو هیات مدیره

جناب آقای هاشم رحمتی عضو هیات مدیره