وظایف اساسی وعام انجمن صنفی

وظایف اساسی وعام انجمن صنفی

 

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
۳- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها.
۴- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
۵- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
۶- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
۷- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
۸- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
۹- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
۱۰- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.
۱۱- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
– همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
۱۴- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
۱۵- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
۱۶- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری.
وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
۱- در اجرای ماده(۱۳۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه می باشد فعالیت آن استمرار می یابد.
۲- استمرار در تولید وتوضیع بتن آماده استاندارد به منظور جلوگیری از ساخت تولید بتن دست ساز.
۳- روان سازی حمل ونقل بتن استاندارد با ماشین آلات متعارف در شهرهای بزرگ.
۴- افزایش مقاومت بناها وفرهنگ سازی استفاده از بتن در کل کشورکنترل کیفیت واحدهای تولید بتن از طریق آزمایش و نمونه گیری دوره ای آزمایش بتن انجام آزمایشهای کیفی بر روی بتن وکلیه مواد اولیه، براساس مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح صنعتی کردن تولید بتن، به روز نمودن تکنولوژی در فرآوری آن وآموزش لازم در این ارتباط تربیت افراد فنی