انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در مسیر اعتلای صنعت بتن آماده و قطعات بتنی کشور

مصاحبه ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها با آقای محرم کریمی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران ماهنامه سیمان، بتن و افزودنی ها: سال پانزدهم، شماره 106، آذر ماه 1397

دانلود متن مصاحبه