بازدید آموزشی مدیران کنترل کیفیت انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران از شرکت سیمان آبیک

در تاریخ 98/03/19 جمعی از مدیران کنترل کیفیت انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران به همراه دبیر انجمن و رئیس کمیته فنی انجمن از کارخانه سیمان آبیک و خط تولید آن بازدید نمودند.