دوره آموزشی کاربرد مواد شیمیایی در بتن آماده

پس از برگزاری جلسه فی ما بین هیات مدیره انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران جهت فرهنگ سازی و آموزش، یک دوره آموزش کاربرد مواد شیمیایی در بتن آماده روز سه شنبه مورخه ۲۵/۰۲/۹۷ در سالن اجتماعات انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی و با تدریس آقایان دکتر معتضدی و مهندس حبیب الهی و با حضور مدیران کنترل کیفیت تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی برگزار شد.