دوره آموزش آشنایی با سیمان و روش های انتخاب بهینه آن

بخش اول دوره آموزش اجباری مدیران کنترل کیفیت (حداقل ۱۶ ساعت در سال) روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ توسط مرکز آموزش پاکدشت بتن با موضوع آشنایی با سیمان و روش های انتخاب بهینه آن در سالن اجتماعات این انجمن با تدریس جناب آقای مهندس علیرضا رحمتی برگزار شد.
در جلسه فوق الذکر ۲۸ نفر از مدیران محترم کنترل کیفیت حضور داشتند.