بتن چیست

 

به فرانسویBeton از ریشه لاتینBitume

بتن در مفهوم بسیار وسیع به هر ماده با محصولی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد اتلاق می شود.این ماده چسبنده عموماً حاصل فعل و انفعال سیمانهای هیدرولیکی وآب می باشد حتی امروزه چنین تعریفی از بتن شامل طیف وسیعی از محصولات می شود. بتن ممکن است از انواع مختلف سیمان نیز پوزولانهای، سرباره کوره ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره تهیه شود. همچینن در نحوه ساخت آن ممکن است از حرارت، بخار آب، اتوکلاو، خلاء، فشارهایهیدرولیکیومتراکم کننده های مختلف استفاده شود.

تاریخچه بتن:

١٢میلیون سال قبل از میلاد مسیح: اختلاط میان سنگ آهک و مایع موجود در سنگهای کناری دیواره های مناطق نفت خیز که باعث پدید آمدن بتون امروزی شده است .

از هزاران سال پیشنیمی از جمعیت کره زمین برای احداث بناهای مورد نیاز خود از مخلوط خاک و آب استفاده می کنند.گل خشک شده ،چینه کشی و کاهگل از مخلوط خاک محتوی رس و خاک به دست می آیند.خاک رس چسبندگی مخلوط را تامین می کند

این مصالح را می توان نیاکان بتن امروزی و روش های ساخت و پرداخت آن دانست. این مصالح ابتدا به صورت قطعات منظم از پیش ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند و سپس به صورت درجا در قالبهای تهیه شده به این منظور ریخته شده اند و شکل مطلوب و مورد نظر را به خود گرفتند.

در سال 1756،یک انگلیسی به نام اسمیتم ، با استفاده از آهک آبی ( که در زیر آب سفت می شود) و اختلاط آن با خاکستر های آتش فشانی ( که اولین بار در ناحیه پوز ل در دامنه کوه وزوو یافت شده و به آن پوزلان نام داده اند) ، مخلوطی به دست آورد که مانند سنگ ناحیه پرتلند سخت بود.

در سال 1817یک فرانسوی به نام ویکا ، از طریقی علمی ، اصول شیمیایی سیمان ها را مطالعه کرد و قواعدی برای تهیه آن مشخص نمود.این ابداعات علمی نشان داد که از اختلاط سیمان، سنگدانه ها ( شن و ماسه) و آب ماده ای یه دست می آید که قابل ریختن در قالب است ، سخت می شود و یه صورت یک سنگ واقعی مصنوعی در می آید. این مخلوط سفت شده بتن نام گرفت.کاربرد بتن مدتی محدود بود ، زیرا هرچند مقاومت فشاری قابل ملاحظه ای داشت ولی مقاومت کششی آن ده تا بیست بار کمتر از مقاومت فشاری و در نتیجه شکننده بود.در سال 1892 ، در فرانسه اولین پلهای بتن مسلح توسط هنبیک یاخته شد، که یکی شهر پرپینیان به دهانه 15 متر و دومی در شهر شاتل رو به دهانه 50 متر بود. چند سال بعد، د رسال 1900 میلادی ، همین شخص اولین ساختمان چند اشکوبه بتن مسلح را در کوچه دانتن در شهر پاریس احداث کردبتن (به انگلیسی: Concrete)‏ در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد گفته می‌شود. این ماده چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال سیمانهای هیدرولیکی و آب می‌باشد. حتی امروزه چنین تعریفی از بتن شامل طیف وسیعی از محصولات می‌شود. بتن ممکن است از انواع مختلف سیمان ونیز پوزولان‌ها، سرباره کوره‌ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره تهیه شود. همجنین در نحوه ساخت آن ممکن است حرارت، بخار آب، اتوکلاو، خلا، فشارهای هیدرولیکی و متراکم کننده‌های مختلف استفاده شود، در حال حاضر انواع مختلفی از سیمانها که شامل پوزولانها ، سولفورها ، پلیمرها ، الیافهای مختلف و افزودنیهای متفاوتی هستند ، تولید می شوند . همچنین می توان خاطر نشان کرد که تولید انواع بتن با استفاده از حرارت ، بخار، اتوکلاوم ، تخلیه هوا ، فشار هیدرولیکی ویبره و قالب انجام می گیرد. بتن به طور کلی محصولی است که از اختلاط آب با سیمان آبی و سنگدانه های مختلف در اثر واکنش آب با سیمان در شرایط محیطی خاصی به حاصل می شود و دارای ویژگیهای خاص است. بتن اینک با گذشت بیش از 170 سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بنّای لیدزی ، دستخوش تحولات و پیشرفتهای شگرفی شده است.در دسترس بودن مصالح آن ، دوام نسبتاً زیاد و نیاز به ساخت و سازهای فراوان سازه های بتنی چون ساختمان ها ، سازه ها ، سد ها ، پل ها، تونل ها و راه ها ، این ماده را بسیار پر مصرف نموده است. اینک حدود سه تا چهار دهه است که کاربرد این ماده در شرایط خاص مورد استقبال کاربران آن قرار گرفته است.

رده بندی بتن  :

رده بندی بتن براساس مقاومت مشخصه آن به ترتیب زیر است :

C6   C8   C10  C12  C16  C20  C25  C30  C35  C40  C45 C50

اعداد بعد ازCبیانگر فشاری مشخصه بتن برحسب مگاپاسکال می باشند

فقط بتن های ردهC20و بالاتر را می توان در بتن آرمه به کار برد .

انواع بتن:

بتن رامیتوانازجهاتمختلفطبقه بندی کرد. اما می توان گفت به طور کلی پرکاربردترین انواع بتن عبارتنداز:

بتن معمولی: بتن بااندازهسنگ دانه های متعادل را بتن معمولی می گویند.

بتنمعمولی برخلاف بتن سبک و بتن سنگین کهازسنگدانههای با سایز های متفاوت ساخته شده اند، دارای سنگ دانه هایی با وزن متعادل است. در واقع تفاوت بتن معمولی با سایر انواع بتن دروزنسنگدانههایآناست. بتنمعمولیازآب،سیمانپرتلندوسنگدانههایدارایوزنمتعادلبوجود می آید. به بتن معمولی، بتن باوزنمعمولیویا بتن بامقاومتمعمولینیزگفتهمیشود.

بتن سبک: نوعیبتنبااندازهسنگدانههایریزوسبک

سنگ دانه های استفاده شده در بتن سبک نسبت به بتن سنگین ، دارای وزن کمتری هستند. چگالی این بتن 240 تا 1850 kg/m³ است و مقاومت بتن سبک بین 7 تا 40 مگاپاسکال متفاوت است.

بتن سنگین : بتندارایسنگدانههایدرشترابتنسنگینمینامند.

بتن آماده : نوعیازبتنکهمخلوطآنازقبلآمادهشده است و توسط کانتینر های مخصوص حمل بتن آماده بهمحلکارمنتقلمیشوند.

بتن پیش ساخته: نوعیاز بتن کهبهطورکاملدرکارخانهساختهشدهوبهفرمهایمختلفموردنیازشکلمیگیرد. ماننددیوارهایبتنیآماده. از بتن پیش ساخته برای ساخت سازه های بزرگ مانند پل ها ، سد ها و غیره بیشتر استفاده می شود.

بتن مگر : بتنمگرشکلدیگریازبتناستکهبهدلیلبیشتربودنمقدارآبدرمخلوط بتن حالتروانبهخودگرفتهاست. از بتن مگر برایتسطیحوهموارکردنزیرساختهااستفادهمیکنند.

بتن مسلح: یکیازانواعپرکاربردبتن،بتنمسلحویا بتن آرمه است. بتنمسلحنوعیبتناستکهباقراردادنمیلگردهایفلزیدرداخلآن،آنراتقویتومستحکممیکنند. بتن مسلح درمحلکارخانهساختهمیشودوبهطورکاملاآمادهباوسایلنقلیهمخصوصبهمحلکارمنتقلمیشود.

بتن های ویژه:

بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده با ریختن سنگدانه درشت به درون قالب در مرحله اول و سپس تزریق دوغاب سیمان –ماسههمراهباافزودنی جهت پر کردن فضاهای خالی ساخته می‌شود. خصوصیات بتن حاصل مشابه بتنی است که به روش‌های معمول ریخته می‌شود. با این حال به دلیل تماس‌ ذرات سنگدانه می‌توان جمع شدگی حرارتی و خشک شدگی کمتری را انتظار داشت.

بتن بدون جمع شدگی

بتن بدون جمع شدگی بتن دارای سیمان منبسط شونده یا افزودنی منبسط شونده است که در زمان سخت شدن بتن، انبساط ایجاد می‌کند. وبدینترتیبانقباضزمانخشکشدن (‌جمعشدگیناشیازخشکشدن‌) جبران می‌شود. از بتن بدون جمع شدگی در دال‌های بتنی، روسازی راه، سازه و کارهای ترمیمی برای به حداقل رساندن ترک‌های ناشی از جمع شدگی استفاده می‌شود. انبساط بتن ساخته شده با سیمان بدون جمع شدگی را باید با روش مشخص شده در ASTM C878 معین کرد.

بتن نفوذ پذیر

بتن نفوذ پذیر (‌متخلخل یا دانه درشت‌) دارای سنگدانه درشتی با دانه بندی نزدیک به هم، سنگدانه ریز ناچیز یا بدون سنگدانه ریز و خمیر سیمان ناکافی برای پر کردن فضاهای خالی میان سنگدانه‌های درشت است. نسبت آب –موادسیمانیپاییناینبتنکماسلامپباعث می‌شود تا سنگدانه‌ها در مرحله نخستتوسطخمیرسیمانودرمحلنقاطتماس ذرات سنگدانه درشت در کنار هم بمانند. بدین ترتیب بتنی با حجم بالایی از فضاهای خالی (۲۰% تا ۳۵%) و نفوذ پذیری بالا تولید می‌شود که امکان عبور آسان جریان را فراهم می سازد. از بتن نفوذ پذیر در سازه‌های آبی به عنوان ‌امکانی برای زهکش در محوطه‌های پارکینگ، روسازی راه و باند پرواز فرودگاه جهت کاهش روان آب سطحی استفاده می‌شود. همچنین این نوع بتن با فراهم ساختن امکان نفوذ آب به زمین زیرین، آب را به آب زیرزمینی محلی باز می‌گرداند. از بتن نفوذ در زمین‌های تنیس و گلخانه‌ها نیز استفاده شده است.

علاوه براستفاده در ساخت بتن های با مقاومت بالا‌، آب بند‌، نفوذ پذیری کم‌، دوام بالا و ملات‌های ویژه‌، در بتن‌هایی که کاهش ترک‌های پلاستیک‌، ارتقاء نسبی مقاومت‌های کششی و خمشی بتن مد نظر است کاربرددارد.

بتن شیشه‌ای

بتن شیشه‌ای (‌عبور دهنده نور)، امروزه به عنوان یک محصول ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این محصول ترکیبی از فیبر‌های نوری و ذرات بتن است و می‌تواند به عنوان بلوک‌ها‌ یا پانل‌های پیش ساختهساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبر‌ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب نتیجه کار صرفاً ترکیب دو ماده شیشه و بتن نیست، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همگن است، به دست می‌آید.

بتن گوگردی

در ‌بتن گوگردی به جای سیمان پرتلند، از گوگرد به همراه مواد افزودنی دیگر استفاده می‌شود. این بتن دارای مزایای بسیاری از جمله‌ مقاومت در برابر اسیدها و مواد خورنده، قابلیت ذوب چندباره و مصرف مجدد، مقاومت‌های فشاری و خمشی خوب و …است. ازطرفدیگرخواصکاربردیآنبابتنسیمانپرتلندبرابریمی‌کند. مصرفبتنگوگردیدرمکان‌هاییکهخطرخوردگیشدیدباشد،توصیهمی‌شود. مقاومتدربرابرحملاتاسیدیحدودسهبرابربیشترازبتنساختهشده با سیمان معمولی است.

بتن اسفنجی

بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت (شن)، سیمان، آب و ماسه به میزان اندک (وگاهی اوقات بدون ماسه) است. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می‌شود و این مسأله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن آب آن به سرعت تبخیر شده و مخلوط در مدت یک ساعت کاملا” از آب تخلیه خواهد شد. مهمترین مواد اولیه این نوع بتن سیلیس است که همراه آب به صورت دوغاب درآورده می‌شود و همچنین آهک پخته شده و سیمان که درمیکسرهایمخصوصدرمدت زمان معلوم است وسپسدرقالب‌هایموردنظرریختهخواهندشد.

 

بتن رنگی

بتن رنگی به عنوان مصالحی مدرن، مقاوم، پردوام و سازگارترین مصالح نسبت به دیگر مصالح جایگزین (‌فولاد ، چوب و …‌) درعصرحاضرجایگاهویژهوپر مصرفی را به خود اختصاص داده است.‌ ‌بتن‌رنگی بهعنوانمصالحیمدرناز نمایش آن در نما و تزئینات به عنوان طرحی نو احساس تمایز را به استفاده کنندگان القاء می‌کردند ( مثل سازه بتنی وزارت کشور در تهران‌).

رنگ‌های مورد مصرف در بتن بعضاً باعث کاهش شدید دوام و مقاومت بتن شد. حتیمزیت‌های مهم رقابتی بتن مثل سلامت و محیط زیست انسان‌ها هم گاهاً تهدید شد.

بتن خود متراکم

بتن خود تراکم ‌بتنی با کارایی زیاد و عدم جداشدگی است که می‌تواند در محل مورد نظر ریخته شده، فضای قالب را پر کند و اطراف آرماتورها را بدون نیاز به تراکم مکانیکی فرا بگیرد‌. بطور کلی بتن خود تراکم با مصالح بتن معمولی ساخته می‌شود و در برخی موارد برای ساخت آن علاوه بر مقادیر نسبتاً زیاد فوق روان‌کننده، از افزودنی لزجت دهنده نیز استفاده می‌شود.

یکی از کاربردهای بتن خود تراکم در شبکه بندی آرماتور‌های فشرده است. هم چنین عدم نیاز به لرزاننده در بتن خود تراکم‌، آلودگی صوتی محیط را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. علی رغم ویژگی‌های مطلوب بتن خود تراکم، طرح اختلاط و اجرای این نوع بتن به عوامل متعددی از قبیل دانه بندی مصالح سنگی، نوع مواد افزودنی و همچنین فیلرهای مورد استفاده بستگی دارد. در نظر گرفتن هر یک از معیارهای فوق، کیفیت بتن خود تراکم سخت شده و کار پذیری بتن تازه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بتن الیافی

تکنولوژی بتن الیافی نمونه دیگری از کاربرد کامپوزیت‌ها به عنوان یک فن آوری نوین در صنعت ساخت و ساز است. مزایای بتن الیافی در مقایسه با بتن بدون الیاف را می‌توان بطور خلاصه بشرح ذیل بیان داشت.

  • مقاومت د‍ر مقابل تورق و سایش
  • مقاومت در مقابل تنش‌های خستگی
  • مقاومت عالی در مقابل ضربه
  • ‌قابلیت کششی وظرفیت زیاد تغییر شکل نسبی
  • قابلیت باربری بعد از ترک خوردگی
  • ‌افزایش در میزان جذب انرژی

قابلیت انعطافی که بتن الیافی دارد همانند خواص مواد پلاستیکی باعث می‌شود که بتن الیافی گسیختگی ناگهانی نداشته باشد. از آنجا که الیاف فولادی در جسم بتن در همه جهات پراکنده می‌شود در صورت تشکیل یک ترک در جهات مختلف الیاف اتصالاتی را بوجود آورده و از گسترش ترک جلوگیری می‌نماید. بنابراین رشته‌های الیاف بطور فعال در محدود کردن عرض ترک وارد عمل شده و با تشکیل ریز ترک‌های زیاد قابلیت بهره برداری بتن را افزایش می‌دهند.

بتن پاشیده

شات کریترا می‌توان وسیله‌ای بسیار مؤثر، پایا (Durable) و اقتصادی، برای کنترل زمین دانست.‌ در شاتکریت کارهایی نظیر مرمت و بازسازی سازه‌هایبتنی و ساختمان‌های قدیمی، ساخت پوشش‌های بتنی‌، پایدارسازی شیب‌های سنگی و خاکی و پایدارسازی بسیاری از سازه‌های زیرزمینی انجام می‌شود. همچنین شات کریت را می‌توان به‌عنوان ملات یا بتنی که با سرعت‌ بالا توسط هوای فشرده روییک سطح پاشیده می‌شود تعریف کرد. شات کریت برای نگهداری زمین در تونل سازی و معدن‌کاری ایده‌آل است چرا که یک نگهداری سریع پس از آتشباری و حفاری و مقاومت زودرس‌ باعث می‌شود به زمین اجازه جابه‌جایی را بدهد‌. از جمله مزیت‌های شات کریت عدم نیاز به قالب‌بندی یا قالب‌بندی بسیار کم نسبت به سایر روش‌های نگهداری، مناسب برای سطوح نامنظم و امکان حمل مواد برای محل‌های با دسترسی مشکل است.

بتن غلتکی

بتن غلتکییا بتن متراکم شده با غلتک‌، بتنی با اسلامپ صفر‌ که با ارتعاش توسط غلتک‌ها محکم و سفت می‌شود. دو نوع بتن غلتکی در کارهای ساختمانی به کار می‌رود، بتن غلتکی حجیم با عیار سیمان کم، در ساخت سدها و سازه‌های حجیم مانند دیوارهای حایل، پایه‌های سنگین و خاکریزها که در آن‌ها مقاومت زیاد مورد نیاز نیست. و بتن غلتکی با عیار سیمان نسبتاً زیاد، در اجرای سریع لایه‌های روسازی بزرگراه‌ها و پوشش‌های مشابه که در آنها مقاومت مکانیکی و سایشی بالایی مورد نیاز است. مزیت اصلی این نوع بتن‌ها، هزینه پایین آن است.

بتن انعطاف پذیر

کامپوزیت سیمانی مهندسی‌ یا همان (ECC) که به آن بتن انعطاف پذیر نیز می‌گویند، کامپوزیتی‌‌ بر پایه سیمان بودهوبهآسانیباقالبمی‌توانآن را به هر شکل دلخواه در آورد. و به وسیله الیاف تصادفی مخصوص کوتاه، معمولاًً الیاف پلیمری، مسلح می‌شود.‌ بر خلاف بتن معمولی ECC (کامپوزیت سیمانی مهندسی) دارای ظرفیت کرنشی ۳ تا ۷ درصد است.‌ در مقایسه با‌ سیمان پرتلند معمولی که ۰/۱ درصداست. بنابراین ECC‌ بیشتر شبیه یک آهن شکل پذیر رفتار می‌کند تا یک شیشه ترد و شکننده (مانند OPCC)، که باعث بوجود آمدن کاربردهای فراوانی برای آن می‌شود. بتن جدید که ‌کامپوزیت سیمانی مهندسی‌‌، نامیده شده به دلیل عمر طولانی در دراز مدت از بتن معمولی ارزان‌تر است.

بتن پلیمری

بتن پلیمری (‌PC‌) یا بتن رزینی شامل ‌چسباننده‌ی پلیمری‌ ترمو – پلاستیک‌ها یا پلیمر ترموست هستند. PC‌ها مقاومت بالاتر‌، مقاومت بیشتر در برابر مواد شیمیایی و خورنده‌ها‌، جذب آب کمتر و پایداری بالاتر در مقابل پدیده یخ زدگی – ذوب نسبت به بتن سیمان پرتلند رایجج دارند‌. ‌از جمله این محدودیت‌های بتن پلیمری می‌توان به پایین بودن مقاومت خمشی‌، کرنش شکست پایین‌، مقاومت کم در برابر یخ زدگی و به خصوص مقاومت کم در برابر عوامل شیمیایی اشاره کرد‌. از روش‌هایی که می‌توان تا حدودی این محدودیت‌ها را برطرف کرد‌، استفاده از مواد پلیمری در ساخت بتن است.

بتن دیرگداز

به مخلوطی از سیمان، انواع پر کننده و ذرات ریز و آب‌ که در درجه حرارت معمولی حالت گیرش دارد و تمام موادی که شامل سیمان نیستند می‌توان شبه بتن به حساب آورد. بتن‌های ویژه دیر گداز در درجه حرارت‌های معمولی دارای اتصالات هیدرولیکی هستند و وقتی پخته می‌شوند از مرحله‌ی اتصال هیدرولیکی به مرحله‌ی اتصال سرامیکی تبدیل می‌شوند بدون آنکه استحکام آن کاهشی پیدا کند. عامل‌هایی چسباننده‌ای که در چنین بتن‌هایی بکار می‌روند ممکن است چسب‌های هیدرولیکی ‌( معمولاً سیمان‌ها‌)‌ ‌یا چسب‌های غیر هیدرولیکی هستند.

بتن پیش تنیده و پس تنیده

از بتن پیش‌ تنیده می‌توان برای ساخت تیرها، کف طبقات یا پل‌هایی با طول دهنه‌های زیاد که در عمل با بتن مسلح معمولی قابل ساخت نیستند، بهره برد. از تاندون‌های پیش‌تنیده (عموما کابل‌های فولادی کششی)، برای ایجاد بارهای مقاوم استفاده می‌شود. این بارهای مقاوم، با ایجاد تنش فشاری، سبب به وجود آمدن تعادل با تنش کششی شده که این تنش‌های کششی نیز در هنگامم وارد آمدن بار خمشی در یک عضو فشاری بتنی ظاهر می‌شوند. این فرایند به وسیله‌‌ی رشته‌های فولادی و غلاف ‌انجام شده و نیاز به ابزاریی خاص دارد. روش‌های پیش تنیدگی بتن شامل پیش تنیدگی به روش پیش کشیده و پیش تنیدگی به روش پس کشیده انجام می‌شوند. در‌ بتن‌های مسلح معمولی، از میل‌گردهای فولادی در داخل بتن استفاده می‌شود.

ازجمله شکل دیگر طبقه بندی بتن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بتن با مقاومت بالا: مقاومت فشاری در بتن با مقاومت بالا معمولا بیش از 6000پوند بر اینچ مربع است. این نوع بتن با کاهش نسبت آب به سیمان (W / C) تا حدود 0.35 و یا کمتر، ساخته می شود. اغلب میکروسیلیس برای جلوگیری از تشکیل کریستال های هیدروکسید کلسیم آزاد در سیمان اضافه می شود، که ممکن است قدرت مجموعه سیمان را کاهش دهد. نسبت آب به سیمان کم و استفاده از میکرو سیلیس به طور قابل توجهی کارایی آن را کاهش می دهد که برای سازه های ساخته شده از این نوع بتن یک مشکل محسوب می شود. به منظور جبران کاهش کارایی بتن با مقاومت بالا، اغلب به مخلوط این نوع بتن ، فوق روان کننده بتن افزوده می شود. سنگ دانه ها در این بتن نیز باید با دقت انتخاب شوند زیرا سنگ دانه های ضعیف قدرت کافی برای تحمل بار اعمال شده بر روی بتن را نخواهند داشت.

 

بتن با عملکرد بالا : این بتن دارای استحکام ،کارایی و دوام بالا است. جایگذاری این بتن آسان است. بتن با کارایی بالا بدون تفکیک فشرده می شود. گیرش و مقاوم شدن آن سریع است. این نوع بتن دارای خواص مکانیکی بلند مدت، نفوذپذیری، تراکم، گرمای هیدراتاسیون، سختی، ثبات حجم و دوام طولانی در محیط های دارای شرایط سخت است.

بتن سبک هوا دار : یکی از بزرگترین دستاوردها در زمینه فن آوری بتن توسعه بتن هوادار است. این نوع بتن در جایی استفاده می شود که در معرض خطر عمل انجماد و ذوب باشد. این نوع بتن با افزودن مواد افزودنی بتن ( مواد افزودنی هوادار) بوجود می آید.

بتن متخلخل: بتن متخلخل شامل شبکه ای از سوراخ ها و حفره ها است که اجازه می دهد آب و یا هوا از بتن عبور کند.

بتن گازی

بتن سبک گازی و بتن گازی به انواع بتن سبک متخلخل گفته می‌شود که در ساختمان سازی به کار می‌روند. بتن سبک گازی و بتن گازی ‌در دو شکل متفاوت بلوک AAC و بلوک NAAC ساخته می‌شوند که ویژگی‌های مشابهی دارند. هر دو نوع بتن سبک گازی‌، وزن مخصوص پایینی دارند، عایق صدا و حرارت هستند. جلوی انتشار آتش و حریق را می‌گیرند و پایهیکسانی دارند. اما تفاوتی اندک در تولید انواع بتن سبک گازی و بتن گازی وجود دارد. بتن گازی در واقع شامل ۵۰% هواسـت که این روزنه‌ها بطور منظم بر اسـاس حجم خود توزیع شـده‌اند. این بتـن از مـواد چسـبانـنـده، خرده سنـگریزه‌ها، آب و افزود‌نـی‌های مخصوص تهیه می‌شـود‌. به علت پایه سیلیس در بتن متخلخل، بتن سبک گازی و بتن گازی‌ مقاوم در برابر‌ حریق و آتش سوزی است. هر چه قدر ضخامت بتن سبک گازی و بتن گازی بیشتر باشد، مقاومت آن در برابر آتش بیشتر خواهد بود. مقاومت بتن سبک گازی و بتن گازی به نسبت بلوک بتنی معمولی بیشتر است.

بتن کفی (فوم بتن)

‌بتن سبک به عنوان مصالحی که چگالی آن بطور قابل ملاحظه‌ای از بتن معمولی پایین‌تر است می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان‌ها، به‌ویژه در قسمت غیره سازه‌ای داشته باشد.

بتن همراه با ماده کف‌ساز با پایه پروتئین حیوانی را بتن فوم می‌نامند. این نوع بتن علاوه بر داشتن مزایای بتن معمولی خواص دیگری مانند وزن مخصوص کم و مقاومت فشاری بالا را نیز دارا می‌باشد. سبکی این بتن در سازه‌های ساختمانی باعث کاهش بار مرده ساختمان، صرفه جویی در حجم خاک برداری و بتن مصرف شده در فونداسیون‌هاو همچنین کاهش بارهای زلزله می‌شود. عمده‌ترین و اصلی‌ترین کاربردهای بتن سبک شامل بلوک‌هایی سبک سقفی و دیواری و هم‌چنین بتن کفسازی و شیب‌بندی است. در تولید این بتن‌ها عمدتاً از پوکه و مواد صنعتییا معدنی با چگالی پایین به‌ عنوان سنگ‌دانه یا پرکننده سبک استفاده می‌شود‌. بعلت طبیعت متخلخل داخل بتن، این نوع بتن یک عایق حرارتی و صوتی بسیار مناسب است. از لحاظ صوتی عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب آکوستیک به شمار می‌رود که در نتیجه به عنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود صداهایی اضافی اخیراً مورد توجه طراحان قرار گرفته است.